De visie van onze school is streven naar: een geintegreerde geloofs-,leer-, en leefgemeenschap m.a.w de totale persoonlijkheid van het kind laten ontplooien in het licht van onze christelijke visie

a. Geloofsgemeenschap


In het opvoedingsproject staan fundamentele christelijke waarden voorop.

Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus : het evangelie.

Van de ouders verwachten we dat zij akkoord zijn met het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt gegeven en dat zij geen anti-houding aannemen.

De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden en waarin wij samen met de kinderen ons geloof uitdrukken en beleven.

Vanuit onze eigen christelijke overtuiging willen we als school gastvrij zijn voor mensen met een andere overtuiging.

Durven stilstaan bij andere culturen en godsdiensten zodat we in ieder ander, de eigenwaarden ontdekken, waarden even rijk als de onze.

 

b. Leergemeenschap


Onze school streeft naar kwaliteitsonderwijs met oog voor de totale en volgehouden persoonlijkheidsontwikkeling van het kind
met zijn aanleg en in zijn milieu, met bijzondere aandacht en zorg voor de kansarme en zwakkere, met respect voor en aanvaarding van elk kind.

Elk kind is uniek.

Elk kind heeft recht op vorming, aangepast aan zijn mogelijkheden.

Elk kind krijgt maximale ontplooiingskansen voor hart, hoofd en handen.

Een dynamische school die streeft naar verdere uitbouw en verbetering, die open staat voor vernieuwing met bijscholing en herbronning als belangrijke hulpmiddelen.

Onze school is geen eiland.

In onze school gaan we met de kinderen op verkenning.

Al verkennend bouwen zij de wereld om tot hun wereld.

Zij ontdekken en waarderen de schepping, natuur, cultuur en onderliggende relaties.


c. Leefgemeenschap


We besteden veel aandacht en tijd aan het verwezenlijken van positief menselijke relaties zowel binnen als buiten de school.
Wij willen opvoeden tot een sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een veelvormige samenleving.

Daarom willen we maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van waardenbeleving als engagement, evenwel zonder onze eigenheid prijs te geven.