Onze visie en pedagogisch project

In onze katholieke dialoogschool willen we onze leerlingen mogelijkheden en groeikansen bieden zodat ze hun totale persoonlijkheid (hoofd/cognitief-hart/emotioneel-handen/motoriek) kunnen ontplooien.

We werken aan gelijkeonderwijskansen voor ALLE leerlingen (kansrijk of kansarm). Dat pakken we aan met het hele schoolteam, ieder vanuit eigen talenten en mogelijkheden.

We willen een school z ijn waar de kinderen zich ‘thuis‘ en ‘goed‘ voelen. Een school waar de kinderen ‘thuis’ zijn.

Onze visie wordt vertaald in de 5 opdrachten voor het katholiek basisonderwijs (OKB), waarbij er een engagementsverklaring bestaat tussen school en ouder.

 OPDRACHT 1:

WERKEN AAN DE SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT

Levensbeschouwelijke bakens van een kath. school – De identiteit van een kath. school – Contacten met plaatselijke (geloofs)gemeenschappen – De basisideeën van St.-Franciscus (Liefde voor de naaste (natuur-zonnelied), warmte voor de medemens, eenvoud in zijn doen, stralende goedheid, luisterbereidheid, vertrouwen, geen haast)

OPDRACHT 2:

WERKEN AAN EEN GEÏNTEGREERD ONDERWIJSINHOUDELIJK AANBOD

De harmonische ontwikkeling van de hele persoon – Een samenhangend aanbod – Gericht op integratie in de persoon

OPDRACHT 3:

WERKEN AAN EEN OPVOEDINGSKLIMAAT EN DIDACTISCHE AANPAK

Een positief en veilig leerklimaat – Werkelijkheidsnabij onderwijs gericht- Een gezonde leerambitie – Rijke ondersteuning en interactie  – Benutten van ‘leer-kracht’ van lln en lkr – Een begeleidende leerkrachtenstijl – Effectiviteit van het leren

OPDRACHT 4:

WERKEN AAN DE ONTPLOOIING, VANUIT EEN BREDE ZORG

Omgaan met verschillen tussen kinderen – Het creëren van gelijke onderwijskansen voor alle kinderen – Aanpak afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen

OPDRACHT 5:

WERKEN AAN DE SCHOOL ALS GEMEENSCHAP EN ALS ORGANISATIE

De school als pedagogische gemeenschap – Een goed georganiseerde gemeenschap.

Dit vertaalt zich in onze klaspraktijk: zie OKB SWP Gr.Lilare update

 

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.

Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vindt u via deze link: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring.

 

Kinderen moeten zich ’thuis’ en ‘goed’ voelen op onze school.
M.A.W.
Een school waar de kinderen ‘thuis’ zijn.