Inschrijvingen en capaciteit

Inschrijven van leerlingen

De maximumcapaciteit

Vooraf heeft het schoolbestuur bepaald wat de maximumcapaciteit is van de school. Dit kan men terugvinden (H Capaciteit van de school). Wanneer de maximumcapaciteit wordt bereikt, wordt dit op voorhand aan de ouders meegedeeld via briefwisseling en de website van de school.

Inschrijvingsperiode:

  • Voorrang broer en zus vanaf 1 februari tot 1 maart van het voorafgaande schooljaar, indien de maximumcapaciteit wordt bereikt.
  • Algemene inschrijvingsperiode: vanaf 1 maart van het voorafgaande schooljaar.

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas,…). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister, kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Bij de inschrijving is het mogelijk eens kennis te maken met het klasgebeuren. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie;
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • de eerste schooldag van februari;
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • de eerste schooldag na de paasvakantie;
  • de eerste schooldag na hemelvaartsdag;

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en ook toelaten in de school zonder rekening te houden met de instapdagen.

Capaciteit van de scholen

Elst
Kleuter: 71-Lager: 126


Opbrakel
Kleuter: 106-Lager : 230


Kasteel
Lager: 66


Michelbeke
Kleuter: 100-Lager: 385


Zegelsem
Kleuter: 92-Lager: 126


Latem
Kleuter: 73-Lager: 193

De capaciteiten kunnen steeds aangepast worden.