Schoolraad

In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, 6 augustus 2004, hierna het participatiedecreet genoemd, richtte het schoolbestuur een schoolraad op voor elke school.

 

Deze raad omvat, overeenkomstig de decretale bepalingen, drie representatieve geledingen die participeren aan en nadenken over het lokale schoolbeleid; met name het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap.

 

De schoolraad wordt voor vier jaar verkozen, vergadert tenminste tweemaal per jaar over een aantal materies, waarvoor hij informatierecht, advies- en overlegbevoegdheid heeft en naar eensgezindheid streeft.
De samenstelling ervan, voor de periode 2017-2021, vindt u hieronder.

GVB-Lilare

Geleding van de leerkrachten
Wendy Lapage, Lien Van Melckebeke en Lynn Verheirstraeten

Geleding van de ouders
Annelies Capiau, Ine Speleers en Sofie Roelandt

Geleding van de lokale gemeenschap
Christine Van De Maele, Kurt D’Haenens en Johnny Vandekerkhove

De Directie
Thierry Rouckhout, Sabine De Bruycker en  Johan Meirhaeghe 

De Groene Heuvel

Geleding van de leerkrachten
Marianne Coppens, Robby Den Tandt en Hans Machtelinckx

Geleding van de ouders
Sonja Roman, Hannelore Rosseel en Sylvie Vandewalle

Geleding van de lokale gemeenschap
Christine Van De Maele, Kurt D’Haenens en Johnny Vandekerkhove

De Directie
Thierry Rouckhout, Sabine De Bruycker en Johan Meirhaeghe 

Secretaris
Lien Van Melckebeke