MichelbekeBezoek de subpagina van deze schoolOpbrakelBezoek de subpagina van deze schoolElstBezoek de subpagina van deze schoolSt.-Maria-LatemBezoek de subpagina van deze schoolSt.-Maria - OudenhoveBezoek de subpagina van deze schoolZegelsemBezoek de subpagina van deze school

VISIETEKST MOS (Milieuzorg Op School)

 

Onze school ‘Het groene Lilare’ bevindt zich niet alleen in een uitzonderlijk groene omgeving. Het doet zoals zijn naam het aangeeft zijn best om een ‘groene’ school te zijn.
Dat betekent dat wij ons inzetten om onze leerlingen op te voeden tot milieuvriendelijk gedrag.

 

Wij doen dit in samenwerking met MOS (Milieuzorg op school). Deze organisatie reikt logo’s uit aan scholen die inspanningen doen om iets te doen aan de afvalberg en vele andere milieuproblemen waar onze wereldbol mee te kampen heeft.

Onze school wil op een structurele manier werken rond milieu.
Naast eenmalige acties wensen we een beleid uit te bouwen waar zowel leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, ondersteunend personeel en onderhoudspersoneel bij betrokken worden. De school wil diverse doordachte maatregelen nemen. Milieuzorg zal zich o.a. uiten in aandacht voor het afvalbeheer/beleid, energiegebruik (verbruik), zorg voor water,…. Een goed milieubeleid kan pas slagen als zowel leerlingen, leerkrachten, directie en het ondersteunend personeel dit beleid ondersteunen en mee helpen uitwerken.

Samen met leerlingen willen we werken aan een milieuvriendelijke school. Op de leerlingenraad is MOS alvast een vast item geworden. Leerlingen kunnen voorstellen doen, kunnen concrete acties opstarten, gaan op onderzoek, nemen gewoon deel aan … Bovendien worden in lessen bv. via projectwerking, leerlingen op een actieve manier aangezet tot nadenken over de ‘zorg voor het milieu’ en hun rol hierin.

Naast de leerlingen, wil de school ook de andere actoren op school op een actieve manier in het milieubeleid betrekken:

De leerkrachten worden gestimuleerd om in hun lessen aandacht te hebben voor milieuproblematiek. De leerkrachten wordt gevraagd op een actieve manier, samen met leerlingen en collega’s, mee te helpen aan het milieubeleid van de school door op een actieve manier mee te denken en acties te ondersteunen en/of uit te werken in het kader van ons milieubeleid. Hun activerende en ondersteunende rol is belangrijk als het MOS-project wil slagen. Zo krijgen bv. de leerkrachten samen met de leerlingen een actieve en ondersteunende rol bij bv. de orde (van de klas/speelplaats…) en bij het sorteren van afval.

Met het onderhoudspersoneel wordt regelmatig gecommuniceerd over bv. het energiegebruik op onze school. De haalbaarheid van sommige voorstellen (vanuit bv. de pedagogische raad en de leerlingenraad) wordt getoetst aan de praktijk en in samenspraak met betrokken partijen uitgevoerd. Het onderhoudspersoneel brengt ook sommige pijnpunten in kaart en doet suggesties om die pijnpunten aan te pakken.

Ook de preventieadviseur en ander ondersteunend personeel wordt ingeschakeld in de milieuproblematiek. Ook zij brengen pijnpunten en eigen voorstellen aan. De preventieadviseur wil op een systematische en structurele manier het milieubeleid ondersteunen. De preventieadviseur probeert ook binnen het wettelijke kader een milieubeleid op touw te zetten.
Ook de directie heeft een duidelijke plaats in het milieubeleid. De directie biedt vooreerst de ruimte tot nadenken over het milieubeleid in de verschillende raden en bij individuele contacten. Daarnaast ondersteunt de directie op een actieve manier het milieubeleid door zelf initiatieven te nemen en voorstellen van de verschillende betrokken partijen bij de uitwerking te ondersteunen. De directie stimuleert het structureel aanpakken van het milieubeleid door het beleid naar de toekomst toe systematisch in het werkplan van de school op te nemen.

De Moswerkgroep
Willen we van onze school een milieuvriendelijke school maken, dan zal de volledige school de handen in elkaar moeten slaan. Vanuit dat idee werd de moswerkgroep opgericht. In deze werkgroep zit ervoor elke vestigingsplaats een leerkracht.
In de moswerkgroep worden verschillende acties gecoördineerd en worden de grote lijnen uitgezet. De moswerkgroep wil bovendien via de website en op verschillende organisaties zoals de schoolraad, de leerlingenraad, de vriendenkring … het thema milieu op de agenda plaatsen.
Deze werkgroep bestaat uit: Hans Machtelinckx (Zegelsem), Marleen Remy, Lien Van Melckebeke (Michelbeke), Vicky Besard, Hanne De Smet (Opbrakel), Wendy Lapage  (Elst) en Kathy Tirry (St.-Maria-Latem).

Alle afdelingen van Het Groene Lilare ontvingen reeds de drie logo’s voor hun onvoorwaardelijke inzet. Het eerste logo handelde over de ‘AFVALBERG’, voor het tweede logo hebben we ons ingezet rond het thema ‘WATER’ en voor het derde logo hebben we gewerkt rond het thema ‘ENERGIE’. 

 

Maar hiermee houdt het niet op. Onze school heeft de Groene vlag, m.a.w. we zijn een Ecoschool (een ecologische school), dit is de hoogste onderscheiding die een school kan verdienen.
 

Steeds nemen wij nieuwe uitdagingen aan en zetten dit om tot concrete acties. Tijdens deze acties wordt er beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de hele schoolgemeenschap.

Het is de uiteindelijke bedoeling dat milieuzorg op school een ‘Hot Item’ blijft.
MOS wordt daarom een duidelijk omlijnd thema, opgenomen in het schoolwerkplan. De school wil op een opbouwende manier, jaar na jaar, de verschillende MOS-thema’s (Afvalberg – Energie – Water) blijven bewaken en verder uitwerken.


De MOSwerkgroep
 

Nieuwsberichten

NIEUWS

PROCIAT AAN ONZE EERSTE COMMUNICANTEN

Opbrakel

Michelbeke

Elst en Zegelsem!

Oefenen

 

Online oefenen! Voor iedereen!!!!

Via deze webpagina:

  https://www.symbaloo.com/mix/onlineoefenen1 kan uw zoon of dochter online oefeningen maken zowel in de klas als thuis.

U kan de link ook vinden op de webpagina ICT-hoekje! Dit is de moeite waard!

 

ONZE SCHOOL IS ... EEN SCHAAKSCHOOL!

Onze kinderen van het 3lj., 4lj., 5lj. en 6lj. kregen dit schooljaar schaakinitiatie van dhr. David Roos. Hij is een oud-leerling van GVB-Het Groene Lilare (Michelbeke) en van Stella Matutina.

Met heel veel passie legde hij de spelregels aan onze kinderen uit. De kinderen waren heel enthousiast over dit initiatief en daarom hebben we besloten om schaakmateriaal aan te kopen voor binnen en buiten.

Waarom we de kinderen stimuleren om te schaken? Het antwoord kan u vinden via deze link:
http://www.hetgroenelilare.be/img/Waarom%20schaakles
%2C%20schaken%20in%20onze%20school%20nieuw.pdf


Binnenkort

26
mei

Schoolfeest Elst en Latem

02
jun

Schoolfeest Zegelsem

03
jun

Schoolfeest OpbrakelMilieuzorg op school

MOS staat voor Milieuzorg Op School Het is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en de vijf Vlaamse provincies.Het is een kapstok waar bestaande projecten (rond natuur- en milieueducatie) in het kleuter- en basisonderwijs zich kunnen aanhangen. DE GROENE VLAG is reeds in ons bezit!

Meer over MOS

Ax van de maand

Onze school werkt met de axenroos. Elke maand wordt een dier aangebracht.

Meer info over de axenroos:  www.hetgroenelilare.be/img/Uitleg Axenroos.pdf


Copyright ©2018 Het Groene Lilare